top of page
  • admin

Intervenció en el Ple Municipal de l’Ajuntament València d’aprovació provisional del PEC

(Versió en castellà a continuació de la foto)

Compareixem hui ací en representació d'aquelles veïnes / col·lectius / associacions del Cabanyal, que han mostrat la seua preocupació i desacord, sinó en la totalitat del Pla, sí en alguns aspectes essencials d'aquest per a l'esdevenir del barri; sobre la base de la informació de la qual es disposava fins hui.En primer lloc ens agradaria felicitar a totes les nostres veïnes per la paralització final de l'anterior projecte i mostrar el nostre màxim respecte a l'enorme esforç personal i administratiu que això els ha comportat.Malgrat açò manifestem que hi ha persones que no se senten identificades en aquest ambiciós nou pla i que escapa als valors inicials de les seues reivindicacions. Ara s'està decidint el futur d'un barri que és de totes les que ho habitem, i s'haurien de tenir en compte totes les opinions.


EXPOSEM:


1º Que el Pla Especial del Cabanyal no dóna una solució real d'habitabilitat a totes les persones que resideixen en el Bloc Portuaris. Entenem que aquest fet vulnera:

- L'art 16 de el “Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana”, que garanteix l'accés a un habitatge digne als ciutadans valencians.

- L'art. 16 de la “Carta de drets socials de la Comunitat Valenciana”. De les persones que pateixen marginació, pobresa o exclusió i discriminació social.- També entraria en contradicció amb “la Llei de Serveis socials inclusius” aprovada precisament ahir en el parlament valencià. Ja que per las seuas característiques aquest edifici compleix les característiques d'espai vulnerable que es descriu en l'article 26. I per tant segons el seu article 56: “s'ha de procurar una atenció més eficient, major sinergia i aprofitament de les prestacions, els serveis socials i els de habitatge garantint la seua complementarietat, evitant duplicitats i oferint una atenció integral per a facilitar l'accés a l'habitatge i evitar desnonaments de les persones i famílies en situació de major vulnerabilitat.”


2º Que existeix por a la turistificació del barri. Considerem que aquest pla posa la catifa roja a la turistificació; que deshumanitza l'entorn, les relacions emocionals, i per descomptat també les seues cases, tractades com una forma de guanyar diners. S'expulsa dels barris als qui ho habiten, es construeixen blocs en sèrie i sense poètica en el seu lloc i, ens doblega davant al turisme...Malgrat les “restriccions” davant la proliferació de pisos de lloguer turístic, aquest pla exposa a les seues veïnes a un canvi de model socioeconòmic del barri en el qual viuen, sense haver experimentat encara les millores en els serveis o l'eficàcia de les mesures adoptades en pro de la convivència. (Tot un acte de fe). Especialment alarmant és la concentració turística reservada per a la zona denominada com a PAI Eugenia Viñes, amb un 40% d'habitatges susceptibles de ser llogades a aquesta fi, i que afectaria directament al grup d'habitatges “Blocs Platja”, urbanística i socialment; zona a la qual haurem d'afegir a més l'impacte que suposarà l'hotel de 15 plantes, amb les seues més que presumibles baixos comercials.


3º Arquitectura i capitalització del sòl. Amb l'excusa de blindar arquitectònicament el Cabanyal-Canyamelar, s'ha sucumbit davant l'estratègia immobiliària de segona línia de platja. Aquest nou pla no respecta la trama urbana tradicional, i crea una nova frontera amb el mar amb edificis residencials alineats de nord a sud d'entre 3 (més àtic) a 5 altures. El sector immobiliari dóna per fet que aquests sòls derivaran en habitatges dirigits a compradores de nivell alt. Quedarà per esclarir quantes habitatges seran destinades realment al parc públic d'habitatge social, i quin serà la seua distribució en el territori. Així com quins seran els serveis que es plantegen finalment per al barri. S'ha de treballar per la integració i cohesió social per a no perpetuar la situació d'aïllament de certs col·lectius.En el PEC tampoc s'especifica quins seran, si és que hi ha alguna, les actuacions que s'escometran per a esmenar la inacció de dècades d'abandó en la coneguda com a “zona 0”. És important remarcar que la disposició triada per a resoldre el conflictiu tram entre Avda.Mediterrani i Blocs Portuaris, és com menys poc encertada i mostra el poc interès a mantenir la identitat de barri en aquesta altra part de Dr. Lluch. Creant places ombrívoles que allunyen el sol d'hivern dels seus vianants i ho privatitzen.4º Pèrdua de teixit social i espais col·lectius amb arrelament en el barri


SOL·LICITEM,

que tota planificació urbana en el barri del Cabanyal - Canyamelar siga sensible als projectes ja empresos pels seus veïns i veïnes.


Que es reconega i respecte l'espai verd i horta urbana construït mitjançant el treball diari del col·lectiu Cabanyal Horta. I que lluny de veure's com un entorpiment per al desenvolupament urbanístic / turístic del barri, siga un revulsiu per a acostar-nos a la idea de Cabanyal que ens mereixem.


S'ha de recuperar la ciutat per a i per les persones. Donant prioritat a l'espai públic, creant consciència de comunitat, posant l'arquitectura i l'urbanisme al servei de la societat i no del mercat.

INTERVENCIÓN EN EL PLENO MUNICIPAL DE ENERO DE VECINAS CRÍTICAS CON EL PLAN ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR

Comparecemos hoy aquí en representación de aquellas vecinas / colectivos / asociaciones del Cabanyal, que han mostrado su preocupación y desacuerdo, sino en la totalidad del Plan, sí en algunos aspectos esenciales de este para el devenir del barrio; en base a la información de la que se disponía hasta hoy.

En primer lugar nos gustaría felicitar a todas nuestras vecinas por la paralización final del anterior proyecto y mostrar nuestro máximo respeto al enorme esfuerzo personal y administrativo que esto les ha conllevado.

Pese a esto manifestamos que hay personas que no se sienten identificadas en este ambicioso nuevo plan y que escapa a los valores iniciales de sus reivindicaciones. Ahora se está decidiendo el futuro de un barrio que es de todas las que lo habitamos, y se deberían tener en cuenta todas las opiniones.


EXPONEMOS:

1º Que el Plan Especial del Cabanyal no da una solución real de habitabilidad a todas las personas que residen en el Bloque Portuarios. Entendemos que este hecho vulnera:

- El art 16 del “Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana”, que garantiza el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos valencianos.

- El art. 16 de la “Carta de derechos sociales de la Comunidad Valenciana”. De las personas que sufren marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.

- También entraría en contradicción con “la Ley de Servicios sociales inclusivos” aprobada precisamente ayer en el parlamento valenciano. Ya que por su características este edificio cumple las características de espacio vulnerable que se describe en el artículo 26. Y por lo tanto según su artículo 56: “se debe procurar una atención más eficiente, mayor sinergia y aprovechamiento de las prestaciones, los servicios sociales y los de vivienda garantizando su complementariedad, evitando duplicidades y ofreciendo una atención integral para facilitar el acceso a la vivienda y evitar desahucios de las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad.” También entraría en contradicción con “la Ley de Servicios sociales inclusivos” aprobada precisamente ayer en el parlamento valenciano. Ya que por su características este edificio cumple las características de espacio vulnerable que se describe en el artículo 26. Y por lo tanto según su artículo 56: “se debe procurar una atención más eficiente, mayor sinergia y aprovechamiento de las prestaciones, los servicios sociales y los de vivienda garantizando su complementariedad, evitando duplicidades y ofreciendo una atención integral para facilitar el acceso a la vivienda y evitar desahucios de las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad.”


2º Que existe miedo a la turistificación del barrio.

Consideramos que este plan pone la alfombra roja a la turistificación; que deshumaniza el entorno, las relaciones emocionales, y por supuesto también a sus casas, tratadas como una forma de ganar dinero.

Se expulsa de los barrios a quienes lo habitan, se construyen bloques en serie y sin poética en su lugar y, nos doblega ante al turismo...

Pese a las “restricciones” frente a la proliferación de pisos de alquiler turístico, este plan expone a sus vecinas a un cambio de modelo socioeconómico del barrio en el que viven, sin haber experimentado todavía las mejoras en los servicios o la eficacia de las medidas adoptadas en pro de la convivencia. (Todo un salto de fé)

Especialmente alarmante es la concentración turística reservada para la zona denominada como PAI Eugenia Viñes, con un 40% de viviendas susceptibles de ser alquiladas a este fin, y que afectaría directamente al grupo de viviendas “Bloques Playa”, urbanística y socialmente; zona a la que deberemos añadir además el impacto que supondrá el hotel de 15 plantas, con sus más que presumibles bajos comerciales. Especialmente alarmante es la concentración turística reservada para la zona denominada como PAI Eugenia Viñes, con un 40% de viviendas susceptibles de ser alquiladas a este fin, y que afectaría directamente al grupo de viviendas “Bloques Playa”, urbanística y socialmente; zona a la que deberemos añadir además el impacto que supondrá el hotel de 15 plantas, con sus más que presumibles bajos comerciales.


3º Arquitectura y capitalización del suelo

Con la excusa de blindar arquitectónicamente el Cabanyal-Canyamelar se ha sucumbido ante la estrategia inmobiliaria de segunda línea de playa. Este nuevo plan no respeta la trama urbana tradicional, y crea una nueva frontera con el mar con edificios residenciales alineados de norte a sur de entre 3 (más ático) a 5 alturas. El sector inmobiliario da por hecho que estos suelos derivarán en viviendas dirigidas a compradoras de nivel alto.

Quedará por esclarecer cuantas viviendas serán destinadas realmente al parque público de vivienda social, y cuál será su distribución en el territorio. Así como cuáles serán los servicios que se plantean finalmente para el barrio. Se debe trabajar por la integración y cohesión social para no perpetuar la situación de aislamiento de ciertos colectivos.

En el PEC tampoco se especifica cuáles serán, si es que hay alguna, las actuaciones que se acometerán para subsanar la inacción de décadas de abandono en la conocida como zona 0.

Es importante remarcar que la disposición elegida para resolver el conflictivo tramo entre Avda.Mediterráneo y Bloques Portuarios, es cuanto menos poco acertada y muestra el poco interés en mantener la identidad de barrio en esta otra parte de Dr. Lluch. Creando plazas sombrías que alejan el sol de invierno de sus viandantes y lo privatizan.


4º Pérdida de tejido social y espacios colectivos con arraigo en el barrio


SOLICITAMOS, que toda planificación urbana en el barrio del Cabanyal - Canyamelar sea sensible a los proyectos ya emprendidos por sus vecinos y vecinas.

Que se reconozca y respete el espacio verde y huerta urbana construido mediante el trabajo diario del colectivo Cabanyal Horta. Y que lejos de verse como un entorpecimiento para el desarrollo urbanístico / turístico del barrio, sea un revulsivo para acercarnos a la idea de Cabanyal que nos merecemos.

Se debe recuperar la ciudad para y por las personas. Dando prioridad al espacio público, creando conciencia de comunidad, poniendo la arquitectura y el urbanismo al servicio de la sociedad y no del mercado."

Contacto:

Cabanyal-Horta: C/Mediterráneo, 37, bajo / 46011 Valencia

Twitter @CabanyalHorta

Whatsapp: 616 655 503

E-mail: cabanyalhorta@gmail.com

0 comentarios

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page